Vorming

NIEUW DOSSIER

Huidige regeling: collectief recht

In het kader van VIA6 werd de sectorale cao van 15 juni 2021 inzake de vorming afgesloten. Deze cao voert een collectief recht op opleiding in voor alle werknemers in de maatwerksector. Er wordt in deze cao dus geen onderscheid gemaakt tussen omkadering en maatwerkers.

De cao legt een groeipad vast naar gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar per VTE in 2027:

  • 2021: gemiddeld 2 vormingsdagen per VTE
  • 2022: gemiddeld 2,5 vormingsdagen per VTE
  • 2023: gemiddeld 3 vormingsdagen per VTE
  • 2024: gemiddeld 3,5 vormingsdagen per VTE
  • 2025: gemiddeld 4 vormingsdagen per VTE
  • 2026: gemiddeld 4,5 vormingsdagen per VTE
  • 2027: gemiddeld 5 vormingsdagen per VTE

Onder opleiding wordt zowel formele als informele opleiding verstaan. Voor de omschrijving van formele/informele opleiding wordt verwezen naar de wet werkbaar en wendbaar werk (art. 9 wet van 5 maart 2017).

De werknemer kan de opleiding volgen binnen de gewone werktijden of buiten de gewone werktijden. Als de opleiding buiten de gewone werktijden gevolgd wordt, geven die uren recht op betaling van het normale loon zonder evenwel aanleiding te geven tot betaling van eventueel overloon.

De cao bepaalt daarnaast dat de opleidingstijd opgenomen moet worden in een opleidingsplan. Dit opleidingsplan moet jaarlijks opgemaakt worden in overleg met de werknemersvertegenwoordiging (OR, VA, CPBW of, bij ontstentenis, de werknemers). In de bijlage bij dit dossier vindt u een sjabloon dat u hiervoor kan gebruiken.

Toekomstige regeling: individueel recht

De Arbeidsdeal van de federale regering voorziet in een individueel recht op opleiding voor werknemers. De afspraken uit de Arbeidsdeal moeten nog omgezet worden in wetgeving. Hiervoor werd recent het Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen ingediend. De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving wordt verwacht in het najaar van 2022. Hieronder worden de belangrijkste bepalingen van het individuele recht op opleiding toegelicht.

Toepassingsgebied? Het individueel opleidingsrecht zal gelden in alle ondernemingen met 10 of meer VTE.

Hoeveel dagen opleiding? Voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers werd een groeipad vastgelegd naar 5 opleidingsdagen per jaar in 2024 voor voltijdse werknemers (2022: 3 dagen, 2023: 4 dagen, 2024: 5 dagen). Voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers maar minder dan 20 werknemers voorziet de wet 1 dag opleiding per jaar.

Welke opleidingen? De opleiding kan zowel formeel als informeel zijn.

Wat als niet alle opleidingsdagen opgebruikt werden? Het saldo van de opleidingsdagen wordt op het einde van het jaar overgedragen naar het volgende jaar, zonder dat dit saldo in mindering mag gebracht worden op het opleidingskrediet van dat jaar. De bedoeling hiervan is dat op het einde van elke periode van 5 jaar de werknemer gemiddeld minimaal 5 opleidingsdagen per jaar heeft opgenomen. Na elke periode van 5 jaar wordt de teller weer op nul gezet.

Wat bij ontslag? Wanneer het ontslag niet te wijten is aan de werknemer (dus geen ontslag om dringende redenen of vrijwillig ontslag), heeft hij het recht om het resterende opleidingskrediet op te nemen vooraleer de opzeggingstermijn een einde neemt. Wanneer er een opzeggingsvergoeding betaald wordt, zal het opleidingskrediet gelden als een voordeel verworven krachtens de overeenkomst.

Naast het individueel opleidingsrecht werd in het wetsontwerp de verplichting tot het opstellen van een jaarlijks opleidingsplan opgenomen. Deze verplichting geldt voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers. In dit opleidingsplan moet jaarlijks vóór 31 maart een overzicht gemaakt worden van de opleidingen die aan bod kunnen komen en voor welke doelgroepen ze bestemd zijn. Het opleidingsplan heeft een minimale duurtijd van 1 jaar.

Het opleidingsplan wordt opgesteld in overleg met de werknemersvertegenwoordiging (de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging) en moet op eenvoudige vraag toegankelijk zijn voor de werknemers.

Het wetsontwerp kan u hier terugvinden. De bepalingen over het individueel opleidingsrecht vindt u in hoofdstuk 12, de bepalingen over het opleidingsplan vindt u in de artikelen 34 t.e.m. 41.

Documenten

Reacties

Laat een reactie achter!